ooskwp

  

SKŁAD ZARZĄDU ODDZIAŁU OKRĘGOWEGO SKwP

W SUWAŁKACH

NA LATA 2015-2018

 

PEŁNIONA FUNKCJA

IMIĘ I NAZWISKO

Prezes

Teresa Kamińska

V-ce Prezes d/s organizacyjnych

Waldemar Kaczanowski

V-ce Prezes d/s szkoleń

Irena Kisielewska

Sekretarz

Ewa Żegaczewska

Skarbnik

Krystyna Żdanuk

Członek

Helena Krajewska

Członek

Ewa Stelmach

Członek

Łucja Osiecka

  Członek

   Paweł Litwiejko

 

  Członek

   Anna Bednarowicz 

 

  Członek  Agata Wojcieszek- Olszewska
  Członek

  Joanna Baran

 

 

 

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ

ODDZIAŁU OKRĘGOWEGO W SUWAŁKACH SKWP

NA LATA 2015-2018

 

 

FUNKCJA

IMIĘ I NAZWISKO

Przewodnicząca

Barbara Saweljew

Z-ca Przewodniczącej

Danuta Mikucka

Członek

Teresa Wasilewska

 

 

SKŁAD SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO

ODDZIAŁU OKRĘGOWEGO W SUWAŁKACH SKWP

NA LATA 2015-2018

 

FUNKCJA

IMIĘ I NAZWISKO

Przewodniczący

Cezary Sobotkiewicz

Z-ca Przewodniczącego

Bogumiła Danilczyk

Członek

Dorota Ołów

 

Oddział Terenowy w Augustowie:

Prezes: Krystyna Żdanuk

 • Telefon służbowy: 087 643 20 48
 • Telefon prywatny: 605 563 400

Oddział Terenowy w Ełku:
Prezes: Anna Bednarowicz: 508 265 425

Oddział Terenowy w Giżycku:
Prezes: Joanna Baran: 696 504 203

Oddział Terenowy w Suwałkach:

Prezes: Irena Kisielewska

 • Telefon służbowy: 505 181 320

Oddział Terenowy w Piszu:
Prezes: Agata Wojcieszek-Olszewska: 501 628 047

     

 

 

Statut Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Spis treści:

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

Art. 1

1. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, zwane dalej: "Stowarzyszeniem", jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych i ma osobowość prawną.

2. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej jego członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

Art. 2.

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Warszawa.

Art. 3.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń o tym lub podobnym zakresie działania.

Art. 4.

Stowarzyszenie ma prawo używania odznaki członkowskiej oraz nadawania odznaki honorowej osobom zasłużonym dla rozwoju Stowarzyszenia.

Rozdział 2

Cele i środki działania

Art. 5.

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. obrona praw, godności i interesów członków Stowarzyszenia,
 2. podejmowanie i prowadzenie działalności w zakresie doskonalenia kwalifikacji dla prawidłowego wykonywania zawodu oraz możliwości zatrudnienia i tym samym zapewnienia odpowiednich warunków materialnych członkom,
 3. krzewienie poczucia godności i wspólnoty zawodowej oraz popularyzowanie pozycji i znaczenia zawodu księgowego i finansisty,
 4. troska o nienaganny poziom etyczny i zawodowy członków i tworzenie odpowiednich warunków do podnoszenia tego poziomu,
 5. współpraca z organami państwowymi i samorządu terytorialnego, samorządami zawodowymi, a zwłaszcza z Krajową Izbą Biegłych Rewidentów, organizacjami społeczno-zawodowymi i samorządami gospodarczymi w zakresie doskonalenia rachunkowości, metod przetwarzania jej danych, analizy, finansów, podatków i innych rozliczeń zrównanych z podatkami oraz wykonywania zawodu, rewizji ksiąg i kontroli finansowo-księgowej,
 6. współdziałanie z międzynarodowymi organizacjami i instytucjami dla kształtowania, organizowania i wykonywania zawodu według rozwiązań europejskich i standardów światowych, wymiany doświadczeń i integracji międzynarodowej, jak również działań mających na celu harmonizację rachunkowości.

Art. 6.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 1. prowadzenie działalności na rzecz krzewienia poczucia godności zawodowej wywodzącej się z profesjonalnego wykonywania zawodu, zgodnego z zasadami prawa, wiedzy i etyki,
 2. ustalanie zasad etyki zawodowej i stałą troskę o ich przestrzeganie przez członków Stowarzyszenia,
 3. prowadzenie w różnych formach działalności edukacyjnej, informacyjnej i konsultacyjnej z dziedziny rachunkowości, finansów, podatków i innych rozliczeń zrównanych z podatkami, analizy finansowej, przetwarzania danych, rewizji ksiąg, kontroli finansowo-księgowej, prawa gospodarczego i innych dziedzin pokrewnych,
 4. zakładanie i prowadzenie zawodowych szkół średnich, policealnych i wyższych, o kierunkach nauczania związanych z rachunkowością, finansami i dziedzinami pokrewnymi,
 5. inspirowanie i rozwijanie działalności zmierzającej do upowszechniania nowoczesnych metod w zakresie organizacji i techniki prowadzenia rachunkowości,
 6. prowadzenie bibliotek i czytelni oraz organizowanie odczytów, zebrań dyskusyjnych, konferencji, wystaw i innych imprez służących realizacji statutowych celów Stowarzyszenia,
 7. współpracę ze szkolnictwem wyższym i zawodowym w zakresie opracowywania programów i metod nauczania rachunkowości i przedmiotów pokrewnych,
 8. wspieranie prowadzenia prac badawczych i naukowych oraz przyznawanie nagród i wyróżnień za osiągnięcia (prace) naukowe lub publikacje w dziedzinach objętych działalnością Stowarzyszenia,
 9. wykonywanie ekspertyz, ocen i opinii oraz wydawanie prac naukowych i publikacji zawodowych,
 10. nawiązywanie i utrzymywanie łączności z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi oraz przynależność do europejskich i światowych stowarzyszeń oraz federacji księgowych i audytorów,
 11. utrzymywanie stałej współpracy z Krajową Izbą Biegłych Rewidentów w zakresie będącym przedmiotem zbieżnych celów zawodowych,
 12. prowadzenie w różnych formach działań zmierzających do integracji zawodowej księgowych,
 13. przedstawianie organom państwowym i samorządu terytorialnego, organom samorządów zawodowych i gospodarczych oraz organizacjom społecznym stanowisk i wniosków w przedmiocie spraw objętych celami Stowarzyszenia
 14. wykonywanie zadań zleconych przez organy państwowe i samorządu terytorialnego,
 15. prowadzenie, w różnych formach, działalności gospodarczej bezpośrednio lub przez udział kapitałowy w innych organizacjach gospodarczych,
 16. ochronę sfery materialnych interesów członków Stowarzyszenia, łącznie ze świadczeniem im materialnej pomocy w uzasadnionych przypadkach.

Rozdział 3

Członkowie Stowarzyszenia

Art. 7.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

Art. 8.

1. Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski, mający nieposzlakowaną opinię i kwalifikacje w zakresie rachunkowości i finansów.

2. Za osoby mające kwalifikacje w zakresie rachunkowości i finansów uważa się:

 1. pracowników finansowo-księgowych,
 2. pracowników przetwarzania danych rachunkowości,
 3. biegłych rewidentów, dyplomowanych biegłych księgowych, rewidentów księgowych oraz innych pracowników rewizji i kontroli gospodarczej lub finansowej,
 4. nauczycieli oraz pracowników nauki w dziedzinach: finansów, rachunkowości, przetwarzania danych, analizy gospodarczej i dyscyplin pokrewnych,
 5. pracowników bankowych oraz jednostek doradczych i opiniodawczych,
 6. pracowników skarbowości i doradców podatkowych.

3. Za pracowników, w rozumieniu ust. 2, uważa się również byłych pracowników.

4.Członkami zwyczajnymi mogą być również pracownicy jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia oraz studenci i uczniowie kierunków finansów, rachunkowości i dziedzin pokrewnych.

Art. 9.

Członek zwyczajny Stowarzyszenia:

 1. jest uprawniony do:
  • udziału w zgromadzeniach i zebraniach Stowarzyszenia, zgodnie z regulaminami określającymi zasady ich odbywania,
  • czynnego i biernego prawa wyborczego,
  • korzystania ze świadczeń i urządzeń Stowarzyszenia,
  • noszenia odznaki organizacyjnej,
 2. jest obowiązany do:
  • stosowania się do postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał organów Stowarzyszenia,
  • podnoszenia poziomu zawodowego i dbałości o właściwy poziom etyczny,
  • udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz dbania o jego rozwój,
  • regularnego opłacania składek członkowskich.

Art. 10.

1. O przyjęciu na członka zwyczajnego Stowarzyszenia decyduje zarząd okręgowy Stowarzyszenia, po złożeniu deklaracji popartej przez dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia oraz po wpłaceniu wpisowego. Zarząd okręgowy może upoważnić do decyzji w tej sprawie prezydium zarządu okręgowego oraz zarządy jednostek organizacyjnych niższego szczebla.

2. Od uchwały odmownej prezydium zarządu okręgowego lub zarządu jednostki organizacyjnej niższego szczebla przysługuje, w terminie czternastu dni od daty doręczenia uchwały, prawo odwołania się do zarządu oddziału okręgowego, a od odmownej decyzji zarządu okręgowego przysługuje prawo odwołania się, w takim samym terminie, do Zarządu Głównego.

Art. 11.

1. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

 1. dobrowolnego wystąpienia,
 2. skreślenia z powodu zawinionego niepłacenia składek członkowskich przez kolejnych dwanaście miesięcy. Skreślenie może nastąpić dopiero po pisemnym uprzedzeniu o zamiarze skreślenia i upływie wyznaczonego terminu dodatkowego do uregulowania zaległych składek. W szczególnie uzasadnionych wypadkach zarząd okręgowy może jednak odstąpić od skreślenia z tego powodu a zaległości umorzyć,
 3. wykluczenia ze Stowarzyszenia prawomocnym orzeczeniem sądu koleżeńskiego za zachowanie naruszające przepisy prawa, statutu lub godności zawodowej,
 4. skazania prawomocnym wyrokiem sądowym na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych.

2. Od uchwały zarządu okręgowego w sprawie skreślenia członka przysługuje odwołanie do Zarządu Głównego w terminie czternastu dni od daty doręczenia uchwały

Art. 12.

1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna, organizacja lub instytucja zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje poparcie finansowe dla Stowarzyszenia i zostanie przyjęta na podstawie pisemnej deklaracji przez zarząd okręgowy.

2. Zarząd okręgowy może przyjąć w poczet członków wspierających również osobę fizyczną, spełniającą warunki wymienione w ust. 1.

Art. 13.

Członek wspierający:

 1. działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela, którym może być członek zwyczajny Stowarzyszenia,
 2. ma prawo korzystać ze świadczeń i urządzeń Stowarzyszenia, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez zarząd okręgowy.

Art. 14.

Członkostwo wspierające ustaje na skutek:

 1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie zarządowi okręgowemu,
 2. skreślenia na podstawie uchwały zarządu okręgowego w związku ze zmianą lub ustaniem przyczyn, które uzasadniały przyjęcie na członka wspierającego.

Art. 15.

1. Godność członka honorowego nadaje osobie szczególnie zasłużonej w rozwoju Stowarzyszenia lub rozwoju nauki finansów i rachunkowości, przetwarzania danych, analizy gospodarczej oraz ich praktycznego zastosowania, na wniosek Zarządu Głównego, Krajowy Zjazd Delegatów uchwałą podjętą większością dwu trzecich głosów.

2. Członek honorowy ma prawo członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony od płacenia składek członkowskich.

3. Członek honorowy uczestniczy we właściwym okręgowym zjeździe delegatów oraz Krajowym Zjeździe Delegatów na prawach delegata.

4. Liczba członków honorowych nie może być większa niż 50.

Rozdział 4

Władze Stowarzyszenia

Art. 16.

1. Władzami Stowarzyszenia są:

 1. organy naczelne:

  a) Krajowy Zjazd Delegatów,
  b) Zarząd Główny,
  c) Główna Komisja Rewizyjna,
  d) Główny Sąd Koleżeński,

 2. organy okręgowe:

  a) okręgowy zjazd delegatów,
  b) zarząd okręgowy,
  c) okręgowa komisja rewizyjna,
  d) okręgowy sąd koleżeński.

2. Zarząd Główny może powoływać rady, komisje problemowe i branżowe. Uchwała Zarządu Głównego określa zasady i zakres działania komisji.

3. Zarządy okręgowe mogą powoływać oddziały, komisje, kluby i koła terenowe, zakładowe lub branżowe działające na zasadach i w zakresie ustalonym uchwałą zarządu okręgowego oraz organizować działalność w innych formach

Art. 17.

1. Wybór organów Stowarzyszenia, na czteroletnią kadencję, odbywa się w głosowaniu tajnym.

2. Ukonstytuowanie się nowo wybranych władz powinno nastąpić nie później niż w ciągu czternastu dni od daty ich wyboru; do tego czasu działają organy ustępujące.

Art. 18.

1. Zebrania organów Stowarzyszenia, z wyjątkiem odbywających się w drugim terminie Krajowego lub okręgowego zjazdu delegatów, są ważne przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków tych organów.

2. Zjazd zwołany w drugim terminie z powodu braku wymaganej liczby delegatów, jest ważny bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania. Zjazd taki powinien być zwołany nie później niż w ciągu trzydziestu dni po pierwszym terminie, ale może odbywać się także w tym samym dniu, na który wyznaczono pierwszy termin, jeżeli zostało to wyraźnie podane do wiadomości w zawiadomieniu o pierwszym terminie.

3. Uchwały władz Stowarzyszenia, z wyjątkami określonymi w statucie, zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, natomiast w głosowaniu tajnym, jeżeli zażąda tego co najmniej jedna czwarta osób uprawnionych do głosowania.

Art. 19.

Członkowie komisji rewizyjnych oraz sądów koleżeńskich wszystkich szczebli organizacyjnych nie mogą być jednocześnie członkami innych władz Stowarzyszenia.

Art. 20.

Uzupełnienie składu osobowego organów następuje spośród zastępców członków tego organu. Decyzję w tym zakresie podejmuje dany organ w formie uchwały.

Art. 21.

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Krajowy Zjazd Delegatów, który odbywa się w terminie nie przekraczającym sześciu miesięcy po upływie kadencji organów naczelnych.

Art. 22.

Na podstawie uchwały Zarządu Głównego, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub na wniosek przynajmniej pięciu zarządów okręgowych, może być zwołany Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów. Zjazd taki powinien odbyć się nie później niż w ciągu sześciu tygodni po doręczeniu Prezydium Zarządu Głównego odpowiedniego wniosku.

Art. 23.

1. Porządek dzienny oraz projekt regulaminu obrad Krajowego Zjazdu Delegatów proponuje Zarząd Główny.

2. O terminie, miejscu i porządku dziennym Krajowego Zjazdu Delegatów, Prezydium Zarządu Głównego zawiadamia wszystkie zarządy okręgowe najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem jego rozpoczęcia.

Art. 24.

1. W Krajowym Zjeździe Delegatów biorą udział z głosem stanowiącym:

 1. delegaci okręgów wybrani na okręgowych zjazdach delegatów według zasad ustalonych przez Zarząd Główny,
 2. członkowie honorowi.

2. Z głosem doradczym mogą brać udział w Krajowym Zjeździe Delegatów członkowie władz naczelnych Stowarzyszenia, zaproszeni goście oraz przedstawiciele Rady Naukowej Stowarzyszenia.

Art. 25.

Do właściwości Krajowego Zjazdu Delegatów należy:

 1. podejmowanie uchwał dotyczących zadań i programu działalności Stowarzyszenia,
 2. rozpatrywanie wniosków przedstawionych przez Zarząd Główny, zarządy okręgowe i delegatów,
 3. rozpatrywanie ogólnych i finansowych sprawozdań Zarządu Głównego z działalności Stowarzyszenia,
 4. rozpatrywanie sprawozdań Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego,
 5. uchwalanie, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej, absolutorium dla Zarządu Głównego z jego działalności,
 6. wybór członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz zastępców członków tych władz,
 7. ustalanie zasad dotyczących wysokości składek i wpisowego oraz ich podziału, na podstawie których zarządy okręgowe upoważnione są do podjęcia odpowiednich decyzji,
 8. uchwalanie regulaminów działania komisji rewizyjnych i sądów koleżeńskich oraz zasad etyki zawodowej,
 9. uchwalanie zmian statutu,
 10. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

Art. 26.

1. Zarząd Główny składa się z jedenastu członków wybranych przez Krajowy Zjazd Delegatów oraz z prezesów zarządów okręgowych. Krajowy Zjazd Delegatów wybiera ponadto trzech zastępców członków Zarządu Głównego. 2. Plenarne zebrania Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż co pół roku. W zebraniach tych mogą brać udział z głosem doradczym zastępcy członków Zarządu Głównego, członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz osoby zaproszone przez Prezydium Zarządu Głównego. 3. Zarząd Główny uchwala swój regulamin prac.

Art. 27.

Do właściwości Zarządu Głównego należy:

 • podejmowanie uchwał programowych i określanie zadań Stowarzyszenia pomiędzy Zjazdami,
 • kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze statutem oraz uchwałami Krajowego Zjazdu Delegatów,
 • zwoływanie zwyczajnego i nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów, proponowanie porządku jego obrad i przedstawianie mu zgłoszonych wniosków, w tym także wniosków o nadanie członkostwa honorowego,
 • nadawanie odznak honorowych Stowarzyszenia,
 • podejmowanie uchwał o utworzeniu, zakresie terenowym działania i siedzibie oraz likwidacji okręgów,
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządów okręgowych,
 • powoływanie Rady Naukowej oraz uchwalanie regulaminu jej działania,
 • powoływanie stałych komisji,
 • zawieszanie w czynnościach zarządów okręgowych lub ich członków - w razie ich działania niezgodnego z prawem lub statutem - do czasu wydania przez właściwy sąd koleżeński orzeczenia w sprawie będącej przyczyną zawieszenia,
 • tworzenie i likwidacja jednostek organizacyjnych Zarządu Głównego,
 • zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Stowarzyszenia oraz podejmowanie decyzji w sprawach podziału zysku lub pokrycia straty,
 • składanie sprawozdań ze swej działalności Krajowemu Zjazdowi Delegatów,
 • załatwianie wszelkich spraw statutowych nie należących, stosownie do postanowień statutu lub uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów, do właściwości innych władz Stowarzyszenia.

Art. 28.

1. Zarząd Główny wybiera ze swego grona Prezydium Zarządu Głównego, składające się z prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza generalnego oraz skarbnika.

2. Do obowiązków Prezydium Zarządu Głównego należy zapewnienie realizacji zadań wynikających ze statutu, uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów oraz uchwał Zarządu Głównego.

Wykonując swe obowiązki Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia:

 • podejmuje decyzje (uchwały lub postanowienia) w sprawach wynikających z bieżącej działalności Stowarzyszenia,
 • podejmuje uchwały o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu nieruchomości,
 • sprawuje nadzór nad legalnością działania oraz prawidłowością gospodarowania zarządów okręgowych,
 • powołuje doraźne komisje i zespoły problemowe,
 • uchwala regulaminy wewnętrzne, z wyjątkiem regulaminów sądów koleżeńskich i komisji rewizyjnych,
 • podejmuje decyzje w sprawie uczestniczenia Stowarzyszenia w spółkach kapitałowych i fundacjach,
 • podejmuje decyzje w sprawie zakładania i prowadzenia przez Stowarzyszenie szkół zawodowych.

Ponadto Prezydium Zarządu Głównego może podejmować decyzje - w sytuacjach uzasadnionych względami terminowego i efektywnego działania - w sprawach wymienionych w art. 27 pkt 4, 6 i 10. Podjęte w tych sprawach uchwały podlegają przedłożeniu Zarządowi Głównemu na najbliższym jego posiedzeniu celem uzyskania ich zatwierdzenia.

3. Prezydium Zarządu Głównego reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i działa w jego imieniu oraz inspiruje i nadzoruje prace jednostek Zarządu Głównego.

4. Prezydium ma prawo ustanawiać pełnomocników działających w granicach umocowania.

5. Prezydium Zarządu Głównego przyjmuje i zwalnia pracowników jednostek organizacyjnych Zarządu Głównego. Prezydium do tych czynności może upoważnić jednego z członków lub udzielić pełnomocnictwa osobie spoza Prezydium.

6. Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

Art. 29.

1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z pięciu członków wybranych przez Krajowy Zjazd Delegatów. Główna Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego składu przewodniczącego i jego zastępcę. Krajowy Zjazd Delegatów wybiera ponadto dwóch zastępców członków Głównej Komisji Rewizyjnej.

2. Główna Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzania, przynajmniej raz w roku, kontroli całokształtu działalności gospodarczo-finansowej Stowarzyszenia z punktu widzenia legalności, celowości, rzetelności i gospodarności. Udziela także pomocy okręgowym komisjom rewizyjnym przy wykonywaniu ich zadań kontrolnych.

3. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo żądać wyjaśnień od organów, jednostek i członków Stowarzyszenia oraz występować do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli.

4. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mogą brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Głównego.

5. Główna Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swojej działalności za okres kadencji zwyczajnemu Krajowemu Zjazdowi Delegatów wraz z wnioskiem co do udzielenia absolutorium Zarządowi Głównemu.

6. W razie stwierdzenia poważnych nieprawidłowości w działalności Zarządu Głównego, Główna Komisja Rewizyjna ma prawo zgłosić wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów.

7. Szczegółowe postanowienia dotyczące działania komisji rewizyjnych określa Krajowy Zjazd Delegatów w regulaminie pracy komisji rewizyjnych.

Art. 30.

1. Główny Sąd Koleżeński składa się z siedmiu członków wybieranych przez Krajowy Zjazd Delegatów. Główny Sąd Koleżeński wybiera ze swego składu przewodniczącego i jego zastępcę. Krajowy Zjazd Delegatów wybiera ponadto dwóch zastępców członków Głównego Sądu Koleżeńskiego.

2. Główny Sąd Koleżeński rozpatruje odwołania od orzeczeń okręgowych sądów koleżeńskich.

3. Zasady i tryb postępowania określa regulamin działania sądów koleżeńskich, uchwalony przez Krajowy Zjazd Delegatów.

Rozdział 5

Oddziały okręgowe i ich organy

Art. 31.

1. Okręgi, tworzone na podstawie uchwał Zarządu Głównego, kierują statutową działalnością Stowarzyszenia na terenie swego działania. Do ich właściwości należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla władz naczelnych Stowarzyszenia.

2. Okręgowy zjazd delegatów może nadać okręgowi regionalną nazwę.

Art. 32.

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia w okręgu jest okręgowy zjazd delegatów. Odbywa się on w terminie nie przekraczającym pięciu miesięcy po upływie kadencji organów okręgowych.

2. Porządek obrad zjazdu proponuje zarząd okręgowy. O terminie, miejscu i porządku obrad okręgowego zjazdu powiadamia prezydium zarządu okręgowego wszystkich delegatów oraz jednostki organizacyjne okręgu na piśmie, najpóźniej na dwa tygodnie przed dniem jego rozpoczęcia.

3. W okręgowym zjeździe delegatów biorą udział z głosem stanowiącym delegaci, wybrani na zebraniach jednostek organizacyjnych okręgu, według zasad określonych przez zarząd okręgowy oraz członkowie honorowi Stowarzyszenia zamieszkali na terenie działania danego okręgu.

4. Z głosem doradczym mogą brać udział w okręgowym zjeździe:

 • członkowie władz okręgu,
 • przedstawiciele władz naczelnych Stowarzyszenia,
 • zaproszeni goście.

Art. 33.

Nadzwyczajny zjazd okręgowy delegatów może być zwołany na podstawie uchwały Zarządu Głównego, wniosku Głównej Komisji Rewizyjnej, uchwały zarządu okręgowego, okręgowej komisji rewizyjnej, bądź na żądanie jednej czwartej delegatów na ostatni okręgowy zjazd. Zjazd taki powinien odbyć się nie później niż w ciągu sześciu tygodni po doręczeniu prezydium zarządu okręgowego odpowiedniego wniosku.

Art. 34.

1. Okręgowy zjazd delegatów:

 • podejmuje uchwały dotyczące zadań i programu działania władz okręgu oraz jego jednostek organizacyjnych,
 • rozpatruje wnioski przedstawione przez zarząd okręgowy, jednostki organizacyjne oraz delegatów na okręgowy zjazd, a także przez Zarząd Główny,
 • rozpatruje ogólne i finansowe sprawozdania zarządu okręgowego,
 • rozpatruje sprawozdania okręgowej komisji rewizyjnej i okręgowego sądu koleżeńskiego,
 • udziela zarządowi okręgowemu, na wniosek okręgowej komisji rewizyjnej, absolutorium z jego działalności,
 • określa liczbę oraz wybiera członków i zastępców członków zarządu okręgowego, okręgowej komisji rewizyjnej i okręgowego sądu koleżeńskiego,
 • wybiera delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów.

Art. 35.

1. Zarząd okręgowy składa się z siedmiu do jedenastu członków wybieranych przez okręgowy zjazd delegatów oraz z prezesów oddziałów powołanych przez zarząd okręgu. Okręgowy zjazd delegatów wybiera ponadto trzech zastępców członków, zarządu okręgowego. Liczbę wybieranych członków określa uchwała okręgowego zjazdu delegatów.

2. Plenarne posiedzenia zarządu okręgowego odbywają się w miarę potrzeby, lecz co najmniej dwa razy w roku. W zebraniach tych biorą udział z głosem doradczym: zastępcy członków zarządu okręgowego, członkowie okręgowej komisji rewizyjnej i okręgowego sądu koleżeńskiego oraz osoby zaproszone przez prezydium zarządu okręgowego.

3. Zarząd okręgowy uchwala swój regulamin pracy.

Art. 36.

Do właściwości zarządu okręgowego należy:

 • określanie zadań okręgu i programów działalności pomiędzy zjazdami,
 • kierowanie działalnością Stowarzyszenia na terenie okręgu zgodnie ze statutem i uchwałami krajowego i okręgowego zjazdu delegatów oraz programowymi uchwałami Zarządu Głównego,
 • zwoływanie zwyczajnego i nadzwyczajnego okręgowego zjazdu delegatów, proponowanie porządku jego obrad i przedstawianie zgłaszanych mu wniosków,
 • przyjmowanie rocznych sprawozdań finansowych z własnej działalności i podległych jednostek organizacyjnych,
 • podejmowanie uchwał o utworzeniu i likwidacji jednostek organizacyjnych: oddziałów, komisji, kół lub klubów, terenowych, zakładowych lub branżowych oraz określanie zasad i zakresu ich działania,
 • tworzenie i nadzorowanie oraz likwidacja ośrodków szkoleniowych i gospodarczych oraz biura zarządu okręgowego,
 • zawieszanie w czynnościach zarządów podległych jednostek organizacyjnych lub ich członków, wykraczających przeciwko przepisom prawa, statutu lub godności zawodu, do czasu wydania orzeczenia przez okręgowy sąd koleżeński w sprawie będącej przyczyną zawieszenia w czynnościach,
 • składanie sprawozdań ze swej działalności okręgowemu zjazdowi delegatów,
 • załatwianie wszelkich innych spraw statutowych nie należących do właściwości innych organów Stowarzyszenia.

Art. 37.

1. Zarząd okręgowy wybiera ze swego grona prezydium zarządu okręgowego, składające się z prezesa, jednego lub dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

2. Do obowiązków prezydium zarządu okręgowego należy zapewnienie realizacji zadań wynikających ze statutu, uchwał Krajowego i okręgowego zjazdu delegatów, uchwał Zarządu Głównego i okręgowego. Wykonując swe obowiązki prezydium zarządu okręgowego:

 • podejmuje uchwały lub postanowienia w sprawach wynikających z bieżącej działalności Stowarzyszenia na terenie okręgu,
 • uchwala regulaminy wewnętrzne,
 • inspiruje prace jednostek organizacyjnych oddziału okręgowego,
 • sprawuje nadzór nad pracą jednostek organizacyjnych oraz kontroluje ich gospodarkę finansową.

3. Prezydium zarządu okręgowego reprezentuje Stowarzyszenie na terenie okręgu i działa w jego imieniu.

4. Prezydium zarządu okręgowego przyjmuje i zwalnia pracowników. Prezydium do tych czynności może upoważnić jednego z członków lub udzielić pełnomocnictwa osobie spoza prezydium.

5. Posiedzenia prezydium zarządu okręgowego odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż co dwa miesiące.

Art. 38.

1. Okręgowa komisja rewizyjna składa się z trzech do pięciu członków wybieranych przez okręgowy zjazd delegatów. Okręgowa komisja rewizyjna wybiera ze swego składu przewodniczącego i jego zastępcę. Okręgowy zjazd delegatów wybiera ponadto jednego lub dwóch zastępców członków okręgowej komisji rewizyjnej. Liczbę wybieranych członków i zastępców członków okręgowej komisji rewizyjnej określa uchwała okręgowego zjazdu delegatów.

2. Okręgowa komisja rewizyjna jest powołana do przeprowadzania, co najmniej raz w roku, kontroli całokształtu działalności finansowo-gospodarczej zarządu okręgowego oraz podległych mu jednostek organizacyjnych, z punktu widzenia legalności, celowości, rzetelności i gospodarności.

3. Okręgowa komisja rewizyjna ma prawo żądać wyjaśnień od władz i pracowników jednostek organizacyjnych okręgu oraz członków Stowarzyszenia, jak też występować do zarządu okręgowego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli.

4. Okręgowa komisja rewizyjna składa sprawozdanie ze swej działalności za okres kadencji zwyczajnemu okręgowemu zjazdowi delegatów z wnioskiem co do udzielenia absolutorium zarządowi okręgowemu.

5. W razie stwierdzenia poważnych nieprawidłowości w działalności zarządu okręgowego, okręgowa komisja rewizyjna ma prawo zgłosić wniosek o zwołanie nadzwyczajnego okręgowego zjazdu delegatów, o czym powinna zawiadomić Główną Komisję Rewizyjną.

Art. 39.

1. Okręgowy sąd koleżeński składa się z trzech do pięciu członków wybieranych przez okręgowy zjazd delegatów. Okręgowy sąd koleżeński wybiera ze swego składu przewodniczącego i jego zastępcę. Okręgowy zjazd wybiera ponadto jednego lub dwóch zastępców członków okręgowego sądu koleżeńskiego. Liczbę wybieranych członków i zastępców członków okręgowego sądu koleżeńskiego określa uchwała okręgowego zjazdu delegatów.

2. Okręgowy sąd koleżeński rozpatruje sprawy naruszenia prawa, statutu lub godności, zgłoszone przez organy lub członków Stowarzyszenia.

Art. 40.

W celu zapewnienia korzystnych warunków dla należytej aktywności członków Stowarzyszenia i integracji środowiska oraz bardziej efektywnej działalności Stowarzyszenia, zarząd okręgowy może z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych członków powołać oddziały, komisje, kluby, rady lub koła. Uchwała określa zasady i zakres działania tych jednostek oraz sposób sprawowania nad nimi nadzoru przez zarząd okręgowy i jego prezydium.

Rozdział 6

Majątek i gospodarka finansowa

Art. 41.

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, wpisowego, darowizn, spadków, zapisów, dywidend, dochodów z własnej działalności oraz dochodów z majątku Stowarzyszenia.

2. Dla realizacji celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z tej działalności służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

3. Na zasadach określonych w ust. 2 Stowarzyszenie może uczestniczyć w spółkach kapitałowych i fundacjach.

Art. 42.

1. Do nabywania, zbywania i obciążania nieruchomego majątku Stowarzyszenia upoważnione jest Prezydium Zarządu Głównego.

2. Do nabywania, zbywania i obciążania majątku ruchomego oraz zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli we wszelkich sprawach majątkowych Stowarzyszenia upoważnione jest Prezydium Zarządu Głównego oraz z wyjątkiem określonych w ust. 1, upoważnione są także w swoim zakresie prezydia zarządów okręgowych. Prezydia zarządów okręgowych, w zakresie dotyczącym jednostek organizacyjnych podległych zarządom okręgowym, mogą swe uprawnienia przelać na kierownictwa tych jednostek.

3. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia, wymagane jest współdziałanie i podpis dwóch członków prezydium właściwego zarządu.

4. Postanowienia dotyczące gospodarki finansowej i prowadzenia rachunkowości Stowarzyszenia określa regulamin uchwalony przez Prezydium Zarządu Głównego.

Rozdział 7

Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 43.

Uchwałę w sprawie zmian statutu podejmuje Krajowy Zjazd Delegatów większością dwu trzecich głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

Art. 44.

Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje zwyczajny lub nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów większością dwu trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowani.

Art. 45.

Zasady likwidacji Stowarzyszenia określają przepisy Prawa o stowarzyszeniach

Polecamy