RODO

W związku z obowiązywaniem z dniem 25 maja 2018 roku nowych przepisów o ochronie danych osobowych (w skrócie RODO), pragniemy Państwa poinformować o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L. 2016.119.1), dalej RODO, informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Suwałkach, ul. Utrata 2B, 16-400 Suwałki, reprezentowane przez Zarząd, tel. 87 566 24 71

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 litera a RODO
w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z zawarcia i wykonania umów, organizacji i realizacji kursów, szkoleń lub innych form kształcenia, przeprowadzania egzaminów i wydania dokumentów poświadczających odbycie kursów i szkoleń oraz poświadczające wyniki przeprowadzonych egzaminów na podstawie odrębnych przepisów oświatowych i innych wydanych w tej sprawie.

3. Odbiorcą Państwa danych osobowych jest Administrator, w imieniu którego zostały upoważnione osoby do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty, dla których Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające) i organy uprawnione do otrzymywania Państwa danych na podstawie przepisów prawa.

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz przez czas obrony, dochodzenia roszczeń i wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa.

5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne.
do realizacji zawartej umowy i związanych z nią obowiązków prawnych, wpisania na listę uczestników szkolenia lub kursu, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nieujęcie Państwa lub wykluczenie z udziału w szkoleniu, kursie lub innej formie kształcenia.


7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO.

Polecamy