RODO

 

W związku z obowiązywaniem z dniem 25 maja 2018 roku nowych przepisów o ochronie danych osobowych (w skrócie RODO), pragniemy Państwa poinformować o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach.

 

Klauzula informacyjna dla uczestników szkoleń i kursów
 

 

1.     Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Suwałkach ul. Utrata 2B 16-400 Suwałki.

 

2.     W Instytucie powołano Inspektora Ochrony Danych (IOD), kontakt do IOD e-mail: iod.skwp@buiskwp.pl

 

3.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z organizacją i realizacją kursów, szkoleń oraz przeprowadzanych egzaminów, a także w celu wydania dokumentów poświadczających odbycie kursu/szkolenia oraz wyników przeprowadzonego egzaminu na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej rozporządzeniem.

 

4.     Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty, którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające). 

 

5.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym Pani/Pan uczestniczył w kursie lub szkoleniu. 

 

6.     Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

 

7.     Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

 

8.     Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wpisania na listę uczestników szkolenia lub kursu, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wykluczenie z udziału w szkoleniu lub kursie.

 

9.     Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.

 

10.   Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 

 

 Klauzula informacyjna do celów marketingowych

 

Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Stowarzyszenie Księgowych w Polsce  Oddział Okręgowy w Suwałkach z siedzibą przy ul. Utrata 2 B, 16 – 400 Suwałki, e-mail:  biuro@suwalki.skwp.pl

 

1.     Przestrzeganie zasad ochrony danych w Oddziale nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (IOD), z którym kontaktować się można pod adresem e-mail: iod.skwp@buiskwp.pl

   

2.     Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji
 o aktualnych akcjach promocyjnych i aktualnej ofercie i nie będą udostępniane innym odbiorcom ani do państw trzecich.

 

3.     Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ( wyrażenie zgody ).

 

4.     Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 

5.     W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 

6.     W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

 

7.     Podanie danych osobowych jest warunkiem wysyłki treści marketingowych, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości informowania Pani/Pana
 o promocjach i aktualnej ofercie.

 

 

  Klauzula informacyjna do celów wysyłki Newslettera

 

1.     Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Suwałkach z siedzibą przy ul. Utrata 2 B, e-mail: biuro@suwalki.skwp.pl

 

2.     Przestrzeganie zasad ochrony danych w Oddziale nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (IOD), z którym kontaktować się można pod adresem e-mail: iod.skwp@buiskwp.pl

   

3.     Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki Newslettera
 i nie będą udostępniane innym odbiorcom ani do państw trzecich.

 

4.     Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ( wyrażenie zgody ).

 

5.     Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 

6.     W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 

7.     W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

 

8.     Podanie danych osobowych jest warunkiem wysyłki Newslettera, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości jego wysyłki.

 

 
 
  

Polecamy