Certyfikat dyplomowanego księgowego

Realizując statutowe cele SKwP oraz wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu podmiotów przynależących do naszej organizacji SKwP opracowało zasady certyfikacji zawodu księgowego - ustanowiło tytuł zawodowy DYPLOMOWANY KSIĘGOWY.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce poświadcza uzyskanie tytułu zawodowego dyplomowanego księgowego w ramach ścieżki edukacyjnej obejmującej cztery poziomy kształcenia (14 modułów szkoleniowych). Istnieje możliwość uzyskania eksternistycznie poszczególnych stopni kwalifikacji w zawodzie . Biegli rewidenci wpisani do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów tytuł ten mogą uzyskać - na swój wniosek.

Poszczególne tytuły zawodowe można uzyskać w SKwP kończąc z wynikiem pozytywnym kursy poświadczające kwalifikacje określonego stopnia i otrzymania dokumentu potwierdzającego tytuł oraz odpowiedniego certyfikatu:

  • STOPIEŃ I - księgowy (kod wg klasyfikacji zawodu 331301)
  • STOPIEŃ II - specjalista ds. rachunkowości (kod wg klasyfikacji zawodu 241103)
  • STOPIEŃ III - główny księgowy (kod wg klasyfikacji zawodu 121101)
  • STOPIEŃ IV - dyplomowany księgowy

Egzaminy końcowe na kursach od I do III stopnia prowadzone będą przez Komisję Egzaminacyjna Oddziału Okręgowego w Suwałkach SKwP. Istnieje możliwość uzyskania eksternistycznie poszczególnych stopni kwalifikacji w zawodzie . Biegli rewidenci wpisani do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów tytuł ten mogą uzyskać - na swój wniosek.


Zakres wymagań kwalifikacyjnych na poszczególne poziomy kształcenia  w ramach ścieżki edukacyjnej SKwP  omówione zostały  - patrz KURSY

Egzamin na dyplomowanego księgowego przeprowadza Główna Zawodowa Komisja Egzaminacyjna.


Osoby, które uzyskają tytuł zawodowy dyplomowany księgowy będą - w myśl podjętych uchwał - zobowiązane do ustawicznego doskonalenia kwalifikacji zawodowych (załącznik nr 2 do Uchwały nr 732/110/2009 ZG SKwP).

Zakres tego doskonalenia obejmuje szczególnie ważne, trudne, nowo uregulowane zagadnienia: rachunkowości, finansów, audytu wewnętrznego, zarządzania i kadr, płac i ubezpieczeń, podatków i ceł, prawa gospodarczego, systemów informatycznych dla rachunkowości i zarządzania, etyki zawodowej.
Dyplomowany księgowy zobowiązany jest do zaliczenia - w okresie następujących kolejno po sobie trzech lat - co najmniej 120 godzin szkoleń, w tym 60 godzin podlegających weryfikacji (po 20 godzin w każdym roku kalendarzowym).
Obowiązek doskonalenia zawodowego powstaje w pierwszym roku kalendarzowym następującym po roku uzyskania tytułu dyplomowanego księgowego.

Uchwały Zarządu Głównego w sprawie certyfikacji zawodu zamieszczone są na stronie internetowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce http://www.skwp.pl/

 

 

Polecamy