kadry_i_place

Najważniejszym celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do podjęcia pracy w działach kadrowo-placowych oraz osób pracujących w innych działach, które w swojej pracy wykorzystują podstawową wiedzę z tego zakresu.

Program:

  • Prawo pracy - 24 h
  • Obowiązki pracodawcy wobec ZUS - 16 h
  • Płace - 12 h
  • Program Płatnik - 12 h

W toku realizacji zajęć na kursie „Specjalista ds. kadr”  przewiduje się ocenianie bieżące: sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy  i umiejętności będących przedmiotem nauczania teoretycznego i praktycznego przewidywanego w programie. W trakcie zajęć przeprowadzone zostaną prace kontrolne.

Na zakończenie kursu słuchacze  przystąpią do egzaminu  końcowego przed Komisja powołaną  przez SKwP. Egzamin trwać będzie  90  minut i będzie  obejmował całokształt wiedzy przewidzianej w szczegółowym programie  nauczania.

Egzamin składać się będzie z  części testowej oraz części praktycznej. Uzyskanie pozytywnej oceny będzie podstawą do uzyskania  zaświadczenia o ukończeniu kursu wg wzoru MEN.

 

Odpłatność:
  • Odpłatność za kurs wynosi 1 450 zł, w ramach odpłatności zapewniamy materiały szkoleniowe. Udzielamy rabatu w wysokości 10% dla członków SKwP, którzy opłacili składkę za dwa ostatnie lata.

ZGŁOSZENIE  na kurs prosimy nadsyłać na adres biura faxem 087 565 33 44 lub e-mailem szkolenia@suwalki.skwp.pl

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE  

KLAUZULA RODO

 

Polecamy