Księga Przychodów i Rozchodów


Celem kursu jest przygotowanie uczestników do samodzielnego prowadzenia księgi przychodów i rozchodów – zawodowo lub na własne potrzeby, a także praktyczna nauka prowadzenia księgi podatkowej przy użyciu programu komputerowego.
 

Kurs adresowany jest do osób z wykształceniem wyższym lub średnim, zamierzających zajmować się profesjonalnie prowadzeniem podatkowej księgi przychodów
i rozchodów.
Uczestnikami szkolenia mogą być, zarówno osoby mające doświadczenie księgowe jak i osoby rozpoczynające  pracę w tym zakresie, ale mające podstawową wiedzę ekonomiczną.

 

Program kursu:

  1. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA – 8 h
  2. ORDYNACJA PODATKOWA – 4 h
  3. WYNAGRODZENIA I PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH – 12 h
  4. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG – 12 h
  5. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW – 8 h ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH I 16 h ZAJĘĆ  PRAKTYCZNYCH KOMPUTEROWYCH
  6. EWIDENCJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH – 4 h
  7. INWENTARYZACJA – 4 h
  8. ETYKA W ZAWODZIE - 2 h
  9. EGZAMIN- 2 h

 
 

Razem:      72 godzin
zajęć wykładowo - dydaktycznych
(w tym 2 godz. egzaminu)


Na początku i w czasie trwania kursu słuchacze będą poddawani częściowym sprawdzianom  wiadomości  z przedmiotu objętego programem nauczania w formie pisemnych prac kontrolnych.

Po zakończeniu zajęć dydaktycznych słuchacze przystępują do pisemnego egzaminu końcowego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez organizatora kursu.

Egzamin składać się będzie z części testowej oraz części praktycznej. Uzyskanie pozytywnej oceny będzie podstawą do uzyskania  zaświadczenia o ukończeniu kursu wg wzoru MEN.

 

 

Koszt uczestnictwa w kursie wynosi  1250 złW ramach odpłatności zapewniamy materiały szkoleniowe. Udzielamy rabatu w wysokości 10% dla członków SKwP, którzy opłacili składkę za dwa ostatnie lata.

Istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach

ZGŁOSZENIE


Polecamy