Kurs dla kandydatów na Specjalistę ds rachunkowości - II stopień w ścieżce certyfikacji

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do wykonywania zawodu specjalista ds. rachunkowości, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 roku
Dz. U. Nr 265, poz. 2644 ze zm. (kod zawodu 241103).


Uczestnikami kursu mogą być osoby   zamierzające zdobyć wiadomości niezbędne do wykonywania zawodu specjalisty ds. rachunkowości, prezentujące wysokie wartości etyczne, zaangażowane w ustawiczny rozwój i naukę przez cały czas wykonywania zawodu  księgowego, które są absolwentami szkół średnich lub wyższych o profilu ekonomicznym lub innym posiadające wiadomości z zakresu podstaw rachunkowości, potwierdzone  zaświadczeniem kwalifikacyjnym z zakresu I stopnia, uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie Księgowych.

 

RAMOWY PROGRAM NAUCZANIA

Moduł III     Rachunkowość z elementami etyki zawodowej - 120 godz.
Moduł IV      Prawo podatkowe - 30 godz.
Moduł V        Wybrane zagadnienia prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i prawa gospodarczego - 20 godz.

Razem:      170 godzin
zajęć wykładowo - dydaktycznych

Na początku i w czasie trwania kursu słuchacze będą poddawani częściowym sprawdzianom wiadomości ze wszystkich przedmiotów objętych programem nauczania w formie pisemnych prac kontrolnych.

Po zakończeniu zajęć dydaktycznych słuchacze przystępują do pisemnego egzaminu końcowego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez organizatora kursu.

Egzamin potwierdza zdobycie następujących kwalifikacji w obrębie zawodu samodzielny księgowy:

  1. ocena poprawności dowodów księgowych i zapisów w księgach rachunkowych
  2. dekretowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych występujących w jednostkach gospodarczych
  3. ewidencjonowanie i rozliczanie kosztów w różnych przekrojach klasyfikacyjnych
  4. sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego: bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej
  5. przygotowanie deklaracji, zeznań podatkowych i informacji dotyczących podatków dochodowych oraz podatku od towarów i usług.

Osoba, która ukończyła kurs, ale nie przystąpiła do egzaminu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 roku w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U.Nr 31, poz.216).

Pozytywna ocena uzyskana na egzaminie końcowym stanowić będzie podstawę do otrzymania certyfikatu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu specjalista ds. rachunkowości (kod zawodu nr 241103).


Koszt uczestnictwa w kursie  wynosi  2250,00 zł. W ramach odpłatności zapewniamy materiały szkoleniowe. Udzielamy rabatu w wysokości 10% dla członków SKwP, którzy opłacili składkę za dwa ostatnie lata.
Istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach

 

ZGŁOSZENIE

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE  

Polecamy