Kurs dla kandydatów na Specjalistę ds rachunkowości - II stopień w ścieżce certyfikacji

KURS DLA KANDYDATÓW NA SPCJALISTĘ DS. RACHUNKOWOŚCI

 (kod według klasyfikacji zawodu (kod zawodu 241103)

Celem kształcenia Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie specjalisty ds. rachunkowości, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145. (kod zawodu 2411031) oraz uzyskanie certyfikatu II stopnia w czterostopniowym procesie certyfikacji zawodu księgowego prowadzonym przez SKwP.

Czas trwania kursu

Czas trwania kursu wynosi co najmniej 184 godziny lekcyjne (godzina lekcyjna to 45 minut). Kurs realizowany jest w systemie stacjonarnym przez niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego jednostek organizacyjnych SKwP. Egzamin trwa 4 godziny lekcyjne wliczone w czas trwania kursu

 Kurs obejmuje dwa moduły tematyczne

Moduł III Rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej - 120 godzin lekcyjnych

Moduł IV Prawo podatkowe - 40 godzin lekcyjnych

Moduł V Wybrane problemy prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i prawa gospodarczego - 20 godzin lekcyjnych

Wymagania wstępne dla słuchaczy:

Słuchaczem kursu dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości może być osoba:

a)      posiadająca wykształcenie co najmniej średnie oraz wiedzę i umiejętności księgowego potwierdzone:

b)      zaświadczeniem kwalifikacyjnym z zakresu I stopnia certyfikacji, uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie (certyfikat SKwP) lub

c)      zaświadczeniem ukończenia kursu dla kandydata na księgowego lub,tytułem technika rachunkowości lub,inną formą uznaną przez organizatora kształcenia za równoważną,

Sposób i forma zaliczenia

Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 70% godzinach lekcyjnych i pisemny egzamin kwalifikacyjny. Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2017.1632), jest potwierdzenie wymaganych efektów kształcenia przez uzyskanie na egzaminie kwalifikacyjnym, co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia. Uzyskanie co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia oraz spełnienie warunków określonych w załączniku nr 1 do Uchwały nr 732/111/2009 Zarząd Głównego SKwP  z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie certyfikacji zawodu księgowego  jest podstawą otrzymania certyfikatu specjalisty ds. rachunkowości potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych z zakresu II-go stopnia ścieżki certyfikacji zawodu księgowego SKwP. Certyfikat wydawany przez Oddział Okręgowy w Częstochowie SKwP, w ramach którego działa niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego będąca organizatorem kursu.

Certyfikat potwierdza posiadanie kluczowych umiejętności dla kwalifikacji w obrębie zawodu księgowy a mianowicie:

 

Koszt uczestnictwa w kursie wynosi  2850,00 złW ramach odpłatności zapewniamy materiały szkoleniowe. Udzielamy rabatu w wysokości 10% dla członków SKwP, którzy opłacili składkę za dwa ostatnie lata. Cena po udzieleniu rabatu 2565,00 zł.
Istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach

ZGŁOSZENIE

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE  

KLAUZULA RODO

 

 


Polecamy