kandydaci_na dyplomowanych_ksiegowych

Celem kształcenia jest przygotowanie praktyczne i teoretyczne  słuchacza do wykonywania zawodu dyplomowanego księgowego, który może pracować na różnych szczeblach organizacji biznesu (zarówno w strukturach rachunkowości, controllingu finansowego, a także jako członek zespołów międzyfunkcyjnych, na stanowisku dyrektora, czy też prezesa).

Zakłada się, że kandydatami na dyplomowanych księgowych powinien posiadać wykształcenie wyższe lub średnie uprawniające do wstąpienia na studia wyższe oraz wiedzę i umiejętności potwierdzone:- zaświadczeniem kwalifikacyjnym uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie z zakresu III stopnia (specjalista ds. rachunkowości) lub - zaliczonym testem sprawdzającym z zakresu wymagań określonych dla III stopnia kwalifikacyjnego, przeprowadzonym przez organizatora kształcenia, a także posiadanie praktyki w dziedzinie rachunkowości: o co najmniej dwuletniej przy wykształceniu wyższym, o co najmniej pięcioletniej przy wykształceniu średnim.

RAMOWY PROGRAM NAUCZANIA

Moduł XI    Konsolidacja sprawozdań finansowych             36 h
Moduł XII   Międzynarodowe Standardy 
                 Sprawozdawczości Finansowej                        68 h
Moduł XIII  Rachunkowość w szczególnych sytuacjach
                 z elementami etyki zawodowej                      32 h (w tym 4 h etyki)
Moduł XIV   Elementy wiedzy na temat organizacji 
                 i biznesu                                                    44 h

Razem:      180 godzin
zajęć wykładowo - dydaktycznych

Na początku i w czasie trwania kursu słuchacze będą poddawani częściowym sprawdzianom wiadomości ze wszystkich przedmiotów objętych programem nauczania  w formie pisemnych prac kontrolnych.

Po zakończeniu kursu słuchacze przystępują do egzaminu na dyplomowanego księgowego przed Główną Zawodową Komisją Egzaminacyjną .

Do zasobu umiejętności dyplomowanego księgowego w szczególności należą:

 • zdolność pozyskiwania i rozumienia informacji finansowych,
 • zdolność rozumienia regulacji prawnych,
 • umiejętność identyfikowania problemów i ich rozwiązywania,
 • ustalanie priorytetów w warunkach ograniczonych zasobów materialnych lub osobowych,
 • wykorzystywanie konsultacji i dyskusji w podejmowaniu decyzji,
 • praca w zespole - integrowanie grupy,
 • negocjowanie dogodnych rozwiązań,
 • znajomość krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości i sprawozdawczości finansowej,
 • znajomość makro- i mikroekonomii oraz rynków gospodarczych i finansowych oraz zasad ich działania,
 • rozumienie nadzoru korporacyjnego (corporate governance);
 • rozumienie organizacji oraz środowiska, w którym działa, w tym głównych czynników ekonomicznych, prawnych, politycznych, społecznych, technicznych, międzynarodowych i kulturowych wraz ze związanymi z nimi uwarunkowaniami i wartościami,
 • rozumienie kwestii kadrowych i personalnych oraz umiejętność zarządzania personelem,
 • rozumienie procesu podejmowania decyzji,
 • rozumienie ryzyka organizacyjnego i operacyjnego,
 • rozumienie problematyki dotyczącej środowiska naturalnego i tzw. zrównoważonego rozwoju,
 • rozumienie procesów interpersonalnych i grupowych w organizacji,
 • znajomość pojęć, metod i procesów kontroli zapewniających dokładność oraz integralność danych finansowych i ochronę aktywów firmy,
 • podejmowanie decyzji i wykonywanie czynności zawodowych zgodnie z zasadami etyki.

Po zakończeniu kursu słuchacze mogą potwierdzić posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu specjalista ds. rachunkowości (kod zawodu nr 241205) w zakresie MSR - ów i MSSF-ów. Po zakończeniu kursu słuchacze mogą przystąpić do części C egzaminu na dyplomowanego księgowego, który Egzaminacyjną przeprowadzany jest przez Główną Zawodową Komisję

Koszt uczestnictwa bez materiałów szkoleniowych wynosi  2590,- zł

Istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach

Polecamy