Kurs_dla_kandydatow_na_glownych_ksiegowych

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do wykonywania zawodu głównego księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 roku Dz. U. Nr 265, poz. 2644 ze zm. (kod zawodu  121101).

Uczestnikami kursu mogą być więc osoby, które posiadają kilkuletnią praktykę zawodową na stanowiskach samodzielnych w pionach finansowo - księgowych oraz posiadają wiadomości z zakresu kursu dla samodzielnych księgowych (bilansistów) prezentujące wysokie wartości etyczne, zaangażowane w ustawiczny rozwój i naukę przez cały czas wykonywania zawodu  księgowego.

RAMOWY PROGRAM NAUCZANIA

Moduł VI      Zaawansowana rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej i technologii IT - w oparciu o UoR, KSR, MSR i prawo podatkowe - 72 h
Moduł VII   Rachunek kosztów, podstawy rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami - 44 h
Moduł VIII  Sprawozdania finansowe i ich analiza - 32 h
Moduł IX     Prawo podatkowe - z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpretacji - 44 h
Moduł X      Prawo gospodarcze - wybrane zagadnienia - 8 h

Razem:      200 godzin
zajęć wykładowo - dydaktycznych

Na początku i w czasie trwania kursu słuchacze będą poddawani częściowym sprawdzianom wiadomości ze wszystkich przedmiotów objętych programem nauczania w formie pisemnych prac kontrolnych.

Po zakończeniu zajęć dydaktycznych słuchacze przystępują do pisemnego egzaminu końcowego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez organizatora kursu.

Egzamin potwierdza zdobycie następujących kwalifikacji w obrębie zawodu specjalista ds. rachunkowości:

  1. organizowanie systemu rachunkowości w jednostce gospodarczej
  2. ujmowanie w księgach rachunkowych i kontrolowanie skutków złożonych zdarzeń gospodarczych związanych m.in. z leasingiem, nieruchomościami inwestycyjnymi, kontraktami długoterminowymi oraz odroczonym podatkiem dochodowym
  3. dokonywanie wyceny bieżącej i bilansowej poszczególnych składników aktywów i pasywów z uwzględnieniem skutków podatkowych
  4. ocenianie poprawności księgowania i rozliczania kosztów w różnych przekrojach klasyfikacyjnych
  5. sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz przeprowadzania ich analizy
  6. ustalanie zobowiązań podatkowych, sporządzanie deklaracji, zeznań i innych formularzy podatkowych
  7. znajomość zasad zarządzania finansami jednostki.

Osoba, która ukończyła kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z wzorem zamieszczonym w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 roku  w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U.Nr 31, poz.216).

Pozytywna ocena uzyskana na egzaminie końcowym stanowić będzie podstawę do otrzymania certyfikatu o zaliczeniu trzeciego stopnia na ścieżce edukacyjnej certyfikacji zawodu księgowego.

Osoby, które uzyskają pozytywną ocenę z egzaminu oraz spełnią warunki określone w Regulaminie wymagań kwalifikacyjnych i praktyki zawodowej dla potrzeb certyfikacji zawodu księgowego po złożeniu stosownego wniosku uzyskają zwolnienie z części B egzaminu na dyplomowanego księgowego.

Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 3.200,- zł.
Istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach.

ZGŁOSZENIE

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE  

KLAUZULA RODO 

Polecamy