Kurs_podstaw_rachunkowości

 

KURS DLA KANDYDATÓW NA KSIĘGOWEGO

 (kod według klasyfikacji zawodu 331301)

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata  do pracy w zawodzie księgowego ,  który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 7 sierpnia  2014 roku  w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania( Dz. U. 2018.22) (kod zawodu 331301). oraz uzyskanie certyfikatu  I - go stopnia w czterostopniowej ścieżce certyfikacji zawodu księgowego prowadzonej przez SKwP.

Czas trwania kursu

Czas trwania kursu wynosi co najmniej 82 godziny lekcyjne (godzina lekcyjna to 45 minut). Kurs realizowany jest w systemie stacjonarnym przez niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego jednostek organizacyjnych SKwP. Egzamin trwa 2godziny lekcyjne wliczone w czas trwania kursu

 Kurs obejmuje dwa moduły tematyczne

Moduł I  -  Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej - 72 h

Moduł II - Wybrane zagadnienia publicznoprawne -8 h

Wymagania wstępne dla słuchaczy:

Słuchaczem kursu dla kandydatów na księgowego może być osoba:

a)      posiadająca wyksztalcenie co najmniej średnie,

b)      uznająca potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego,

c)      rozumiejąca znaczenie przestrzegania norm oraz zasad etycznych w pracy zawodowej.

Sposób i forma zaliczenia

Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 70% godzinach lekcyjnych i pisemny egzamin kwalifikacyjny. Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2017.1632), jest potwierdzenie wymaganych efektów kształcenia przez uzyskanie na egzaminie kwalifikacyjnym, co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia. Uzyskanie co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia oraz spełnienie warunków określonych w załączniku nr 1 do Uchwały nr 732/111/2009 Zarząd Głównego SKwP  z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie certyfikacji zawodu księgowego  jest podstawą otrzymania certyfikatu księgowego potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych z zakresu I-go stopnia ścieżki certyfikacji zawodu księgowego SKwP. Certyfikat wydawany przez Oddział Okręgowy w Częstochowie SKwP, w ramach którego działa niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego będąca organizatorem kursu.

Certyfikat potwierdza posiadanie kluczowych umiejętności dla kwalifikacji w obrębie zawodu księgowy a mianowicie:

  • posługiwanie się dokumentami księgowymi i urządzeniami ewidencyjnymi
  • księgowanie podstawowych operacji gospodarczych
  • sporządzanie sprawozdania finansowego jednostek mikro i małych w rozumieniu ustawy o rachunkowości

Koszt uczestnictwa w kursie wynosi  1750,00 złW ramach odpłatności zapewniamy materiały szkoleniowe. Udzielamy rabatu w wysokości 10% dla członków SKwP, którzy opłacili składkę za dwa ostatnie lata. Cena po udzieleniu rabatu 1575,00 zł
Istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach

ZGŁOSZENIE

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE  

KLAUZULA RODO

 

 

 


Polecamy