Kurs_podstaw_rachunkowości


Celem kształcenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne słuchacza do pracy w zawodzie księgowego ,  który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 roku Dz. U. Nr 265, poz. 2644 ze zm.  (kod zawodu 331301).
Uczestnikami kursu mogą być osoby prezentujące wysokie wartości etyczne,  zaangażowane w ustawiczny rozwój i naukę przez cały okres pracy w zawodzie księgowego,  które są absolwentami szkół średnich oraz wyższych o profilu innym niż ekonomiczny, zamierzające zdobyć podstawowe wiadomości z zakresu rachunkowości.

Moduł I  -  Podstawy rachunkowości z elementami etyki zawodowej - 72 h

Moduł II - Wybrane zagadnienia publicznoprawne -14 h

Razem:      86 godzin
zajęć wykładowo - dydaktycznych


Na początku i w czasie trwania kursu słuchacze będą poddawani częściowym sprawdzianom  wiadomości  z przedmiotu objętego programem nauczania w formie pisemnych prac kontrolnych.

Po zakończeniu zajęć dydaktycznych słuchacze przystępują do pisemnego egzaminu końcowego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez organizatora kursu.

Egzamin potwierdza zdobycie następujących kwalifikacji w obrębie zawodu  księgowy:

  1. posługiwanie się dokumentami księgowymi i urządzeniami ewidencyjnymi
  2. księgowanie podstawowych operacji gospodarczych
  3. sporządzanie sprawozdania finansowego jednostek mikro i małych w rozumieniu ustawy o rachunkowości
  4. znajomość ogólnych zasad opodatkowania oraz prowadzenia ewidencji podatkowych

Osoba, która ukończyła kurs, ale nie przystąpiła do egzaminu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem z rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 roku w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U.Nr 31, poz.216).

Pozytywna ocena uzyskana na egzaminie końcowym  stanowić będzie podstawę do otrzymania certyfikatu o zaliczeniu pierwszego stopnia na ścieżce edukacyjnej certyfikacji zawodu księgowego.

Koszt uczestnictwa w kursie wynosi  1350 złW ramach odpłatności zapewniamy materiały szkoleniowe. Udzielamy rabatu w wysokości 10% dla członków SKwP, którzy opłacili składkę za dwa ostatnie lata.
Istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach

ZGŁOSZENIE

 OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE  

Polecamy