Projekt Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości

Komitet Standardów Rachunkowości przekazuje do publicznej dyskusji projekt Stanowiska Komitetu w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste w sprawozdaniach finansowych jednostek samorządu terytorialnego, a także w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania tych gruntów w prawo własności.

Projekt stanowiska, w stosunku do jego poprzedniej wersji, uwzględnia postanowienia ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. poz. 17na16). Ponadto, w związku z uwagami zgłoszonymi w poprzedniej dyskusji publicznej, projekt zawiera odniesienie do kwestii związanych z księgowym ujęciem transakcji, w których jednostka samorządu terytorialnego w zamian za ustanowienie prawa wieczystego użytkowania gruntów otrzymuje udziały w spółce.

Projektowane stanowisko ma służyć pomocą w rozwiązywaniu problemów praktyki związanych z ujmowaniem w ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej jednostek samorządu terytorialnego gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste, a także z przekształceniem prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności. Projekt odnosi się zarówno do gruntów będących własnością jednostek samorządu terytorialnego, jak i do gruntów Skarbu Państwa, w stosunku do których uprawnienia właścicielskie wykonują starostowie.

 

Więcej informacji  na stronie Ministerstwa Finansów.

Polecamy