Zaproszenie na kurs wyjazdowy.

ZAPRASZAMY PAŃSTWA NA WYJAZDOWY KURS

DLA KANDYDATÓW NA CERTYFIKOWANEGO EKSPERTA USŁUG KSIĘGOWYCH

W DNIACH 01.10 - 05.10.2018 R.
W HOTELU GREEN PARK CONFERENCE CENTRE W SEROCKU

 

Celem kształcenia jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności na poziomie eksperckim, pozwalającym im na profesjonalną organizację usług księgowych i świadczenie ich na jakościowo najwyższym poziomie, z praktycznym stosowaniem zasad etyki zawodowej opisanych w „Kodeksie zawodowej etyki w rachunkowości".

Uczestnikiem kursu dla kandydatów na Certyfikowanego Eksperta Usług Księgowych może być osoba, która:
- posiada wykształcenie wyższe i trzyletnią praktykę w księgowości lub wykształcenie średnie i pięcioletnią praktykę w księgowości,
- posiada wiedzę i umiejętności zawodowe potwierdzone dokumentem uprawniającym do usługowego prowadzenia ksiąg (certyfikat, zaświadczenie) wydanym przez Ministerstwo Finansów lub wiedzę i umiejętności zawodowe z zakresu rachunkowości, poświadczone przez Stowarzyszenie certyfikatem głównego księgowego lub dyplomowanego księgowego,
- rozumie istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej będąc sygnatariuszem „Kodeksu zawodowej etyki w rachunkowości",
- uznaje potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy związanej z rachunkowością i zobowiązuje się do spełniania tego obowiązku.

Tematyka kursu:
1. Organizacja usług księgowych.
2. Umowa o świadczenie usług księgowych.
3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
4. Ochrona danych osobowych przy świadczeniu usług księgowych.
5. Odpowiedzialność karna skarbowa przy świadczeniu usług księgowych.
6. Obowiązki jednostki świadczącej usługi księgowe w zakresie rozliczeń wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia, podatków i innych świadczeń publicznoprawnych oraz w zakresie ewidencji, sprawozdawczości finansowej i statystycznej.
7. Organizacja systemu kontroli przy świadczeniu usług księgowych.
8. Ryzyko w usługach księgowych.
9. Etyka zawodowa w świadczeniu usług księgowych.

Program kursu obejmuje 32 godziny dydaktyczne wraz z egzaminem.

 


Sposób i forma zaliczenia:
Uczestnicy kursu, którzy na egzaminie uzyskają co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia, otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem Ministra Edukacji Narodowej. Jednocześnie mogą ubiegać się o certyfikat eksperta usług księgowych wydany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC). Warunkiem uzyskania certyfikatu jest członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce.

Warunki uczestnictwa w kursie:
• uiszczenie opłaty w kwocie 1899,00 zł, (dla członków Stowarzyszenia - 1709,00 zł, dla osób kontynuujących naukę, niebędących członkami Stowarzyszenia - 1804,00 zł),
• przesłanie pocztą na adres Instytutu, faksem (22 521 32 61) lub e-mailem (instytut@skwp.pl) karty zgłoszenia wraz z kserokopiami dokumentów potwierdzających wymagane warunki uczestnictwa.

Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania wolnych miejsc.

Cena obejmuje:
 4 noclegi w hotelu Green Park Conference Centre w Serocku, w pokojach 2 osobowych,
 całodzienne wyżywienie,
 szkolenie wraz z materiałami,
 egzamin.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Elżbietą Wilk, e-mail:elzbieta.wilk@skwp.pl, tel. 22 521 32 93 lub z Henrykiem Rajewskim , e-mail:henryk.rajewski@skwp.pl, tel. 22 521 32 91

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu lub odwołania kursu.

Należność za kurs prosimy wpłacać na rachunek:
PKO BP S.A. XV O/Centrum Warszawa 65 1020 1156 0000 7902 0007 5523

Pobierz kartę zgłoszenia. 

 

Polecamy