search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miasto:
Suwałki
Miejsce:
ul. Utrata 2B
16-400 Suwałki
Termin rozpoczęcia:
25.05.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
08:30
Typ:
Kurs
Tryb:
Weekendowy
Opłata:
2000,- zł od osoby
1800,- zł Cena dla członków SKwP z opłaconą składką za dwa ostatnie lata - kurs stacjonarny
Raty:
1000,- zł I rata ,
1000,- zł II rata,

Cel

Najważniejszym celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do podjęcia pracy w działach kadrowo-placowych oraz osób pracujących w innych działach, które w swojej pracy wykorzystują podstawową wiedzę z tego zakresu.

Program:

Prawo pracy - 24 godziny lekcyjne
Obowiązki pracodawcy wobec ZUS - 16 godziny lekcyjne
Płace - 20 godziny lekcyjne
Program Płatnik - 20 godziny lekcyjne
Egzamin - 2 godziny lekcyjne

Sposób i forma zaliczenia

Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 70% godzin lekcyjnych i pisemny egzamin kwalifikacyjny.
Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2017.1632), jest potwierdzenie wymaganych efektów kształcenia przez uzyskanie na egzaminie kwalifikacyjnym co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia. 

 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trybu prowadzenia zajęć na zdalny w związku ze zmianą obowiązujących przepisów odnoście pandemii COVID-19.

ul. Utrata 2B
16-400 Suwałki

tel. 87 566 24 71
tel. 87 565 33 44
fax 87 565 33 44

biuro@suwalki.skwp.pl
szkolenia@suwalki.skwp.pl

Santander 14 1090 2590 0000 0001 3079 5806

Oddział Okręgowy w Suwałkach SKwP od 13.11.2017 posiada Certyfikat ISO

CERTYFIKAT ISO