Miasto:
Suwałki
Miejsce:
ul. Utrata 2B
16-400 Suwałki
Termin rozpoczęcia:
luty 2021 r.
Typ:
Kurs
Tryb:
Weekendowy
Opłata:
3550,- zł od osoby
3195,- zł Cena dla członków SKwP z opłaconą składką za 2 ostatnie lata
Raty:
1200,- zł I rata,
1200,- zł II rata,
1150,- zł III rata,
Zapisz się

Cel:

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie głównego księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów
i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j.Dz.U.2018.227) oraz uzyskanie certyfikatu III stopnia w czterostopniowej ścieżce certyfikacji zawodu księgowego prowadzonej przez SKwP. Przygotowanie do pracy w zawodzie głównego księgowego ma mieć charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności a także potrafił w praktyce stosować zasady etyki zawodowej opisane w „Kodeksie Zawodowej Etyki w Rachunkowości”.

Program:

Moduł VI Zaawansowana rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej i technologii IT – w oparciu o UoR, KSR, MSR i prawo podatkowe - 72 godziny lekcyjne

Moduł VII Rachunek kosztów, podstawy rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami - 44 godziny lekcyjne Moduł VIII Sprawozdania finansowe i ich analiza - 32 godziny lekcyjne

Moduł IX Prawo podatkowe – z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpretacji - 44 godziny lekcyjne

Moduł X Prawo gospodarcze – wybrane zagadnienia - 8 godzin lekcyjnych

Egzamin - 4 godziny lekcyjne

Wymagania wstępne dla słuchaczy

Słuchaczem kursu dla kandydatów na głównego księgowego może być osoba:
a) posiadająca wykształcenie wyższe lub średnie, uprawniające do wstąpienia na studia wyższe,
b) posiadająca wiedzę i umiejętności specjalisty ds. rachunkowości

Sposób i forma zaliczenia

Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 70% godzin lekcyjnych i pisemny egzamin kwalifikacyjny.
Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2017.1632), jest potwierdzenie wymaganych efektów kształcenia przez uzyskanie na egzaminie kwalifikacyjnym, co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia. Uzyskanie co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia jest podstawą otrzymania certyfikatu głównego księgowy potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych z zakresu III-go stopnia ścieżki certyfikacji zawodu księgowego SKwP. Certyfikat wydawany jest przez Oddział Okręgowy SKwP, w ramach którego działa niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego będąca organizatorem kursu.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Utrata 2B
16-400 Suwałki

tel. 87 566 24 71
tel. 87 565 33 44
fax 87 565 33 44

biuro@suwalki.skwp.pl
szkolenia@suwalki.skwp.pl

Santander 14 1090 2590 0000 0001 3079 5806

Oddział Okręgowy w Suwałkach SKwP od 13.11.2017 posiada Certyfikat ISO

ISO2017