Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
trwa nabór styczeń 2021
Typ:
Kurs
Tryb:
Popołudniowy
Opłata:
1800,- zł od osoby
1620,- zł Cena dla członków SKwP z opłaconą składką za 2 ostatnie lata za kurs stacjonarny
1480,- zł Cena za kurs on-line
1332,- zł Cena dla członkówSKwP z opłaconą składką za 2 ostatnie lata za kurs on-line
Raty:
600,- zł I rata,
600,- zł II rata,
600,- zł III rata,
Zapisz się

Cel

Przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j.Dz.U.2018.227) oraz uzyskanie certyfikatu I-go stopnia w czterostopniowej ścieżce certyfikacji zawodu księgowego prowadzonej przez SKwP. Przygotowanie do pracy w zawodzie księgowego ma mieć charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności i żeby rozumiał potrzebę stosowania w praktyce zasad etyki zawodowej opisanych w „Kodeksie”.

Program:

Moduł I Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej - 72 godziny lekcyjne
Moduł II Wybrane zagadnienia publicznoprawne - 8 godzin lekcyjnych
Egzamin - 2 godziny lekcyjne

Wymagania wstępne dla słuchaczy

Słuchaczem kursu dla kandydatów na księgowego może być osoba:
a) posiadająca wykształcenie co najmniej średnie,
b) uznająca potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy
w zawodzie księgowego,
c) rozumiejąca znaczenie przestrzegania norm oraz zasad etycznych w pracy zawodowej.

Sposób i forma zaliczenia

Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 70% godzin lekcyjnych i pisemny egzamin kwalifikacyjny.
Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2017.1632), jest potwierdzenie wymaganych efektów kształcenia przez uzyskanie na egzaminie kwalifikacyjnym co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia. Uzyskanie co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia jest podstawą otrzymania certyfikatu księgowego potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych z zakresu I-go stopnia ścieżki certyfikacji zawodu księgowego SKwP. Certyfikat wydawany jest przez Oddział Okręgowy SKwP, w ramach którego działa niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego będąca organizatorem kursu.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Utrata 2B
16-400 Suwałki

tel. 87 566 24 71
tel. 87 565 33 44
fax 87 565 33 44

biuro@suwalki.skwp.pl
szkolenia@suwalki.skwp.pl

Santander 14 1090 2590 0000 0001 3079 5806

Oddział Okręgowy w Suwałkach SKwP od 13.11.2017 posiada Certyfikat ISO

ISO2017