search Wiedza współpraca wsparcie od 1907

 DYREKTOR CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W SUWAŁKACH

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Specjalista (ds. płac) w Dziale księgowości i płac
w Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach
(wymiar etatu: 1/1).

Noniewicza 83, 16-400 Suwałki

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie, z uwzględnieniem ust. VI pkt 5 niniejszego ogłoszenia,
 • wykształcenie średnie lub wyższe w zakresie rachunkowości, finansów, ekonomii lub administracji,
 • staż pracy przy wykształceniu wyższym co najmniej 2 lata, przy wykształceniu średnim co najmniej 3 lata pracy,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na oferowanym stanowisku,
 • nieposzlakowana opinia,
 • biegła umiejętność obsługi komputera, w szczególności pakietu Microsoft Office,
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu:

- ustawy o finansach publicznych,

- ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

- ubezpieczeń społecznych,

- podatku dochodowego od osób fizycznych,

- ustawy Karta nauczyciela,

- ustawy o systemie oświaty,

- ustawy Prawo oświatowe,

- ustawy o pracownikach samorządowych,

- ustawy o samorządzie gminnym,

- prawa pracy,

- ustawy o PPK.

 

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność stosowania i interpretacji przepisów,
 • umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, planów
  w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,
 • znajomość programu komputerowego do obsługi płac Progman Wolters Kluwer lub Vulcan,
 • umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, samodzielność w wykonywaniu powierzonych czynności, bardzo dobra organizacja pracy, sumienność, odporność na stres,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • dyspozycyjność,
 • dobra komunikatywność w mowie i piśmie oraz umiejętność współpracy z różnymi podmiotami i środowiskami.

 

Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Prowadzenie spraw związanych z obsługą płac jednostek obsługiwanych, wskazanych przez Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach.
 • Sporządzanie list płac wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w celu zatwierdzenia przez właściwego Dyrektora: Centrum albo obsługiwanej jednostki.
 • Naliczanie i wypłacanie wynagrodzeń z tytułu zawieranych umów cywilnoprawnych.
 • Naliczanie i wypłacanie wynagrodzeń pracownikom oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego.
 • Naliczanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz Fundusz Pracy.
 • Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i dokonywanie rozliczeń z ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy.
 • Sporządzanie i składanie informacji IWA do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 • Prawidłowe naliczanie, potrącanie, rozliczanie i odprowadzanie do Urzędu Skarbowego należnych podatków i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 • Prawidłowe naliczanie, potrącanie, rozliczanie i odprowadzanie do instytucji finansowej składek z tytułu Pracowniczych Planów Kapitałowych.
 • Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych z Urzędem Skarbowym.
 • Prawidłowe dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń na podstawie prawomocnych tytułów sądowych i administracyjnych oraz dobrowolnych deklaracji.
 • Przygotowywanie pism tytułem zajęć komorniczych, sądowych, skarbowych.
 • Terminowe przekazywanie potrąconych kwot należnych osobom trzecim.
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych.
 • Prowadzenie kart wynagrodzeń, zasiłkowych, podatkowych.
 • Sporządzanie informacji o dochodach i pobranych zaliczkach na poczet podatku dochodowego oraz przekazywanie ich do JO.
 • Sporządzanie niezbędnej dokumentacji do ustalenia uprawnień emerytalno- rentowych.
 • Przygotowywanie zaświadczeń pracownikom o wynagrodzeniu.
 • Przygotowywanie zaświadczeń dla emerytów pracujących oraz przekazanie ich do JO.
 • Przygotowywanie danych do sporządzania sprawozdań z zakresu wynagrodzeń wymaganych przepisami o statystyce publicznej.
 • Sporządzanie miesięcznych sprawozdań ze średniego wynagrodzenia nauczycieli
  w poszczególnych stopniach awansu zawodowego.
 • Przygotowywanie danych i informacji dla potrzeb analiz, planowania i sprawozdawczości.
 • Dokonywanie rozliczeń z Urzędem Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń.
 • Przechowywanie i archiwizowanie dokumentów płacowych, podatkowych
  i ubezpieczeniowych.
 • Wykonywanie innych czynności z zakresu płac.

Warunki pracy na stanowisku:

Z kandydatem wyłonionym w drodze naboru może być zawarta umowa w trybie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności wynikających
z Regulaminu Pracy Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach oraz ustawy o pracownikach samorządowych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w lipcu 2022 r. wynosi co najmniej 6%.

 Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy,
 • własnoręcznie podpisany list motywacyjny,
 • własnoręcznie podpisany życiorys (CV),
 • własnoręcznie podpisane oświadczenia o:
 1. nieposzlakowanej opinii,
 2. niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku wyboru kandydata na stanowiska konieczne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),
 3. posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania w pełni praw publicznych,
 4. braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na oferowanym stanowisku,
 5. w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających
  w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy,
 6. wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko urzędnicze o następującej treści „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  (Dz. Urz. UE L 119.1 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji”,
 • osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej, tj. dokumentem określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej ( Dz. U. z 2009 r. nr 64, poz. 539 z późn. zm. ),
 • kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i wymagane w ogłoszeniu doświadczenie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) lub oświadczenie kandydata. W przypadku pozostawania kandydata w stosunku pracy i braku świadectwa pracy za ten okres – zaświadczenie o zatrudnieniu,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 530).

Termin, miejsce i forma składania dokumentów:

 • Wymagane dokumenty aplikacyjne można:
 • składać w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach, ul. Noniewicza 83, 16-400 Suwałki, pokój nr 604 ( sekretariat CUW, piętro VI ) ,
 • przysłać drogą pocztową na adres: Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach, ul. Noniewicza 83, 16-400 Suwałki, pokój nr 604 ( sekretariat CUW, piętro VI ) ,
 • Dokumenty aplikacyjne złożone w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach lub przesłane pocztą winny znajdować się w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko specjalisty (ds. płac) w Dziale księgowości i płac. Dokumenty przyjmowane będą
  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 sierpnia 2022 r. O zachowaniu terminu złożenia dokumentów aplikacyjnych decyduje odpowiednio data złożenia do siedziby CUW lub data wpływu przesyłki pocztowej do siedziby CUW.
 • Informacje dodatkowe:
 • Kandydaci, którzy spełnią wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze zostaną indywidualnie powiadomieni o czasie i miejscu drugiego etapu naboru, którym jest rozmowa kwalifikacyjna.
 • Osoby niespełniające wymagań zawartych w ogłoszeniu nie będą powiadamiane, a dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Otrzymanych dokumentów CUW nie odsyła.
 • Niezwłocznie po przeprowadzeniu naboru, informacja o wyniku naboru kandydatów zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach.
 • Planowana data zatrudnienia: 2 listopada 2022 r.

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119.1 z 04.05.2016) informuje, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach
  z siedzibą przy ul. Noniewicza 83, 16-400 Suwałki tel. (87) 5669300.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: pmichalski@cuw.suwalki.eu
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnego procesu rekrutacji.
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji na w/w stanowisko.
  Po upływie tego okresu dane zostaną zniszczone.
 • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych.

 

Suwałki, 1 sierpnia 2022 r.

Jolanta Bilewicz-Krysa

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych

w Suwałkach

 

 

 

 

 

 

Pozostałe oferty z tego samego miasta

ul. Utrata 2B
16-400 Suwałki

tel. 87 566 24 71
tel. 87 565 33 44
fax 87 565 33 44

biuro@suwalki.skwp.pl
szkolenia@suwalki.skwp.pl

Santander 14 1090 2590 0000 0001 3079 5806

Oddział Okręgowy w Suwałkach SKwP od 13.11.2017 posiada Certyfikat ISO

CERTYFIKAT ISO