search Wiedza współpraca wsparcie od 1907

DYREKTOR DELEGATURY KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO W SUWAŁKACH OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

W KRAJOWYM BIURZE WYBORCZYM DELEGATURA W SUWAŁKACH

I. Liczba lub wymiar etatów:  1 etat

II. Zakres obowiązków
1) Prowadzenie księgowości Delegatury zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w Krajowym Biurze Wyborczym w oparciu o przepisy prawa oraz aktualne zarządzenia Szefa Krajowego Biura Wyborczego;
2) Prowadzenie spraw płacowych pracowników Delegatury i Komisarza Wyborczego w Suwałkach
3) Planowanie i wykonywanie budżetu Delegatury w zakresie: finansowania zadań własnych, zadań komisarza wyborczego oraz zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego w trybie określonym aktualną Instrukcją – Zarządzeniem Szefa Krajowego Biura Wyborczego;
4) Obsługa budżetu w systemie Trezor dotycząca zapotrzebowania na środki budżetowe, zarządzanie harmonogramem wydatków budżetowych, wniosków i decyzji budżetowych.
5) Naliczanie dotacji na przeprowadzenie zadań zleconych organom samorządu terytorialnego.
6) Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji na wykonywanie zadań zleconych organom samorządu terytorialnego tj. prowadzenie stałego rejestru wyborców, wyborów powszechnych i w toku kadencji w zakresie zgodności wykorzystania jej z przeznaczeniem.
7) Wspomaganie przy merytorycznej ocenie przedłożonych komisarzowi wyborczemu sprawozdań finansowych przez komitety wyborcze w wyborach powszechnych do rad gmin, powiatów, sejmiku oraz w wyborach w toku kadencji, tj. uzupełniających, ponownych, przedterminowych, rad , wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referendów lokalnych w sprawie odwołania organów jednostek samorządów terytorialnych przed upływem kadencji.
8) Archiwizacja dokumentów księgowych.

III. Wymagania niezbędne

 Obywatelstwo polskie;  Ukończone osiemnaście lat życia;  Pełna zdolność do czynności prawnych;  Korzystanie z pełni praw publicznych;  Brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;  Wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub ekonomiczne studia podyplomowe;  Doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 - letnie doświadczenie zawodowe w księgowości, w tym w jednostkach sektora finansów publicznych.

IV. Oczekiwania dodatkowe

 Znajomość prawa z zakresu finansów publicznych i rachunkowości.  Umiejętność pracy w środowisku skomputeryzowanym, praktyczna znajomość aplikacji biurowych (w tym Word, Excel).  Preferowana znajomość obsługi systemu TREZOR.

V. Uprawnienia

/ umiejętności  Umiejętności analityczne;  Umiejętność pracy pod presją czasu;
 Umiejętności pracy w zespole;  Dyspozycyjność;  Dokładność;  Odporność na stres;  Umiejętność redagowania pism urzędowych oraz sprawnego komunikowania się w mowie i piśmie.

VI. Wymagane dokumenty

/ oświadczenia  CV (z numerem telefonu oraz oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych);  List motywacyjny;  Kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe;  Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;  Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

VII. Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy przesłać lub złożyć osobiście Adres:

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Suwałkach

ul. Adama Mickiewicza 15,

16-400 Suwałki (II piętro, pokój nr 201)

Termin: do 30 lipca 2021 r. (liczy się data wpływu do Delegatury).

VIII. Pozostałe informacje Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 87 565 23 17 Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie: https://suwalki.kbw.gov.pl/  w zakładce Aktualności/Informacje. Pracodawca zastrzega sobie prawo do kontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami. Złożone dokumenty można odebrać w terminie 2 tygodni po ogłoszeniu wyników naboru. Po upływie tego terminu nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.

Administratorem danych osób składających oferty jest Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Suwałkach.

Dane kontaktowe: tel.: 875652317, mail: suwalki@kbw.gov.pl

Kontakt do inspektora ochrony danych: iodo@kbw.gov.pl lub na adres siedziby administratora.

Dane osobowe osób składających oferty będą przetwarzane w celu realizacji procedury naboru. Podstawą przetwarzania danych osobowych dotyczących kandydatów jest art. 221§ 1, art.221§4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020r., poz. 1320),art. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U.z2020r., poz. 537) w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz zgoda w odniesieniu do danych osobowych w zakresie wykraczającym poza ww. przepisy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO. Dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane innym podmiotom. Dane kandydatów nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Kandydat ma prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądania od Administratora dostępu do danych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych, ich usunięcia i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w zakresie dopuszczonym przepisami prawa. Kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych przez kandydata przystępującego do naboru jest dobrowolne. Bez podania wymaganych danych osobowych udział kandydata w naborze nie będzie możliwy. Dane osobowe kandydatów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Suwałki, dnia 2 lipca 2021 r.

Pozostałe oferty z tego samego miasta

ul. Utrata 2B
16-400 Suwałki

tel. 87 566 24 71
tel. 87 565 33 44
fax 87 565 33 44

biuro@suwalki.skwp.pl
szkolenia@suwalki.skwp.pl

Santander 14 1090 2590 0000 0001 3079 5806

Oddział Okręgowy w Suwałkach SKwP od 13.11.2017 posiada Certyfikat ISO

CERTYFIKAT ISO